జంతువులు, పెంపుడు జంతువులు

జంతువులు మరియు పెంపుడు జంతువులు

జంతువులు

1. నక్క. పందికొక్కు ఒక. క్విల్

1. నక్క

2. పందికొక్కు ఒక. క్విల్

3. రక్కూన్ 4. తోడేలు-తోడేళ్ళు

3. రక్కూన్

4. తోడేలు-తోడేళ్ళు

5. మూసివేయండి a. కొమ్ములను

5. మూసివేయండి a. కొమ్ములను

6. జింక a. హూఫ్ 7. ఫాన్

6. జింక

ఒక. డెక్క

7. ఫాన్

8. మౌస్-ఎలుస్ 9. చిప్మంక్ 10. ఎలుక. స్క్విరెల్ 11. కుందేలు

8. మౌస్ ఎలుకలు

9. chipmunk

10. ఎలుక

11. ఉడుత

12. కుందేలు

13. గోఫర్ 14. బీవర్ 15. బ్యాట్

13. గోఫర్

14. బొచ్చు

15. బ్యాట్

16. ఉడుము పొసమ్

16. ఉడుము

17. పొసమ్

18. గాడిద 19. గేదె

18. గాడిద

19. గేదె

20. ఒంటె a. hump 21. లామా

20. ఒంటె

ఒక. మూపురం

21. లామా

22. గుర్రం a. తోక 23. నాలుక. పోనీ

22. గుర్రం a. తోక

23. సంతానమైన

24. పోనీ

25. అర్మడిలో 26. కంగారు a. పర్సు

25. అలుక

26. కంగారు a. పర్సు

27. చిరుత a. మచ్చలు

27. చిరుత a. మచ్చలు

28. జిరాఫీ

28. జిరాఫీ

29. అడవిదున్న

29. అడవిదున్న

30. ఏనుగు a. దంతం b. ట్రంక్

30. ఏనుగు

ఒక. దంతం

బి. ట్రంక్

31. పులి a. పావ్ 32. సింహం a. మేన్

31. పులి

ఒక. పంజా

32. సింహం

ఒక. మేన్

33. హిప్పోపోటామస్ 34. హైనా XX. ఖడ్గమృగం a. కొమ్ము

33. హిప్పోపొటామస్

34. దుమ్ములగొండి

35. ఖడ్గమృగం a. కొమ్ము

36. జీబ్రా a. చారలు

36. జీబ్రా

ఒక. చారలు

37. నల్ల ఎలుగుబంటి a. పంజా

37. నల్ల ఎలుగుబంటి a. పంజా

38. బూడిద రంగు ఎలుగుబంటి

38. బూడిద రంగు ఎలుగుబంటి

39. ధ్రువ ఎలుగుబంటి 40. కోయలా (బేర్) 41. పాండా

39. ధ్రువ ఎలుగుబంటి

40. కోలా ఎలుగుబంటి)

41. పాండా

42. కోతి 43. చింపాంజీ 44. గిబ్బన్

42. కోతి

43. చింపాంజీ

44. గిబ్బన్

45. బబూన్ 46. ఒరంగుటాన్

45. బబూన్

46. ఒరంగుటాన్

47. గొరిల్లా

47. గొరిల్లా

48. anteater

48. anteater

49. వార్మ్ 50. స్లగ్

49. వార్మ్

50. స్లగ్

పెంపుడు జంతువులు

51. పిల్లి a. మీసము. పిల్లి

51. పిల్లి

ఒక. మీసాలు

52. పిల్లి

53. కుక్క శుభాకాంక్షలు. కుక్కపిల్ల చిట్టెలుక

53. కుక్క

54. కుక్కపిల్ల

55. చిట్టెలుక

56. గెర్బిల్ 57. గినియా పంది

56. Gerbil

57. గినియా పంది