ఫేస్, హెయిర్

నా ముఖం

మానవ శరీర
శరీర భాగాలు


నా ముఖం తాకండి,
నా ముక్కు తాకండి,
నా కళ్ళు తాకండి,
మరియు కనుబొమ్మలు.
నా చెవులను తాకండి,
నా గడ్డం తాకండి.
ఇప్పుడు మీకు తెలుసా, నా ఉద్దేశ్యం!

మొహం

నుదిటి, చెంప, గడ్డం, చెవి, కన్ను, ముక్కు, నాసికా రంధ్రము
నోరు, చిన్న చిన్న మచ్చలు, గడ్డం, మీసం, గడ్డం మీద ఏర్పడే సొట్ట
ముడుతలతో, దవడ

కనుబొమ్మ, కనురెప్పను
వెంట్రుకలు, విద్యార్థి

పెదవులు, పళ్ళు, నాలుక

హెయిర్

వివరిస్తూ హెయిర్ | బొమ్మ నిఘంటువు

నలుపు, సొగసైన (ఇ), గోధుమ, తెలుపు
అల్లం, బూడిద, బట్టతల
పొడవు, పొట్టి, నేరుగా
ఉంగరాల, గిరజాల, ఫ్రింజ్